Qualitat i seguretat

Un dels nostres assoliments més importants són els nombrosos certificats i reconeixements obtinguts per la nostra empresa i productes, tan per la qualitat com pel nostre compromís amb el medi ambient.

Mostra d'això són l'obtenció de prestigiosos certificats que atorguen organitzacions europees com la FCBA, TÜV, AIDIMA , també reconeixements com la eco-etiqueta, el PremiCambra a l'Indústria a l'Empresa i d'altres que enumerem a continuació:

ÚS DE PINTURES BIODEGRADABLES

Vernissos poliuretànics bicomponents a l'aigua produïts i venuts per ICA Spa. Aquests vernissos són el resultat del projecte LIFE d'innovació tecnològica, finançats per la Comissió Europea per l'important esforç en matèria de protecció ambiental.

​​​​​​​ETIQUETA ECC

Etiqueta ECC o etiqueta de qualitat controlada otorgada per l'Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins, AIDIMA.

CERTIFICAt DE REQUISITS DE SEGURetat Per CAnvIADORs
REQUISITS DE RESISTèNCIA ESTRUCTURAL.

Certificat de resistència per bressols convertibles.

TÜV:

  • EN 716-1:2008
  • EN 716-2:2008
  • ZEK 01.2-08/12.08
  • EN 12221-1:2008
  • EN 12221-2:2008
  • ZEK 01.2-08/12.08

tANT els mobles infantils com juvenils han superat els assajos per formar part de la vie en ros de forma adequada: 

UNE11-016-89 -  Mètodes d'assaig per determinar resistències estructurals.

UNE 11-017-89 - Mètodes d'assaig per determinat estabilitat.

UNE-EN 16122:2012 - Nètodes d'assaig per la determinació de la resistència, la durabilitat i l'estabilitat.

ECO-ETIQUETA EUROPEA AL PROjECTe ECO INNOVACIÓ del bressol-llit CONVERTIBLE.

Certificats FCBA:

NF.EN 716-1:2008

NF.EN 716-2:2008

NF.EN 12221-1:2008

NF.EN 12221-2:2008

NF.EN 14749:2005

Torre d'Aprenentatge ROS homologada per AIJU (Technological Institute for Children's Products & Leisure).

Per a la seva homologació, la Torre d'Aprenentatge ROS ha superat els assajos segons la norma EN 71-8:2018 sobre seguretat dels joguets - Part 8: Joguets d'activitat d'ús domèstic. 

Segons les conclusions de l'estudi, les mostres assajades compleixen els requisits de muntatge, de resistència estàtica, d'altura màxima, de protecció dels cantons, la impossibilitat de quedar el cap i el coll atrapats, l'estabilitat i les diverses advertències, marques i instruccions.